ESTRATÈGIES PER OPTIMITZAR EL POSICIONAMENT I EL TRÀFIC DE LA SEVA WEB

<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/5149/files/webenapp-img-revisio-175758-min-170719135029.png" alt="" width="312" height="332" /></div>
<div id="avantnum">O1</div>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">REVISI&Oacute; SEO<br /></span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Ja diuen que si no t'hi veuen a Google &eacute;s com si no existissis. Per&ograve; cal tenir prou clar qu&egrave; i com:</span></p>
<ul style="text-align: left;">
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Qui volem que ens trobi a Google?</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Qu&egrave; tenim per oferir?</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Qu&egrave; hem de millorar?</span></li>
</ul>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Dit d&rsquo;una altra manera, farem tot aix&ograve;:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Auditoria SEO (p.ex.: Com tenim el SEO?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Objectius estrat&egrave;gics (Qu&egrave; volem exactament del SEO?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi de Paraules Clau (Amb quines paraules ens trobaran a Google?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi t&egrave;cnic (Si la nostra web fos un edifici, tindria uns fonaments prou s&ograve;lids?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi de les p&agrave;gines principals (I les nostres p&agrave;gines principals, s&oacute;n del gust de Google?</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi de continguts (Ja els agraden els nostres textos i fotos als nostres lectors?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi d&rsquo;Usabilitat (&Eacute;s f&agrave;cil d&rsquo;entendre la nostra web?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Planificaci&oacute; (Qu&egrave; podem fer per millorar-ho tot plegat?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Implementaci&oacute; (Fem-ho, doncs)</span></li>
</ul>
O1

REVISIÓ SEO

Ja diuen que si no t'hi veuen a Google és com si no existissis. Però cal tenir prou clar què i com:

 • Qui volem que ens trobi a Google?
 • Què tenim per oferir?
 • Què hem de millorar?

 

Dit d’una altra manera, farem tot això:

 • Auditoria SEO (p.ex.: Com tenim el SEO?)
 • Objectius estratègics (Què volem exactament del SEO?)
 • Anàlisi de Paraules Clau (Amb quines paraules ens trobaran a Google?)
 • Anàlisi tècnic (Si la nostra web fos un edifici, tindria uns fonaments prou sòlids?)
 • Anàlisi de les pàgines principals (I les nostres pàgines principals, són del gust de Google?
 • Anàlisi de continguts (Ja els agraden els nostres textos i fotos als nostres lectors?)
 • Anàlisi d’Usabilitat (És fàcil d’entendre la nostra web?)
 • Planificació (Què podem fer per millorar-ho tot plegat?)
 • Implementació (Fem-ho, doncs)
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/5149/files/webenapp-img-posadaapunt-176036-min-170720174844.png" alt="" width="312" height="332" /></div>
<div id="avantnum">O2</div>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">POSADA A PUNT SEO<br /></span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Pot ser que, a m&eacute;s a m&eacute;s de la nostra Revisi&oacute; SEO, vulguis fer una feina m&eacute;s en profunditat per assegurar l&rsquo;encert en la feina: a m&eacute;s a m&eacute;s d&rsquo;analitzar i millorar el SEO de la teva web, mirar amb detall com ho fa la compet&egrave;ncia i qu&egrave; &eacute;s el que ja sap Google de nosaltres (gr&agrave;cies a qui ens enlla&ccedil;a o esmenta a les seves webs)</span></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Per m&eacute;s detall:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Auditoria SEO</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Objectius estrat&egrave;gics</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi de Paraules Clau</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Benchmark (Qu&egrave; fa la nostra compet&egrave;ncia a Google?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi t&egrave;cnic</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi de les p&agrave;gines principals</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi de continguts </span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi de d&rsquo;Usabilitat </span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi d&rsquo;enlla&ccedil;os (Qui enlla&ccedil;a cap a la nostra web?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">An&agrave;lisi de refer&egrave;ncies (Qui ens esmenta?)</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Planificaci&oacute; </span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Implementaci&oacute; </span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Primers resultats (cap als 3 - 6 mesos)</span></li>
</ul>
O2

POSADA A PUNT SEO

Pot ser que, a més a més de la nostra Revisió SEO, vulguis fer una feina més en profunditat per assegurar l’encert en la feina: a més a més d’analitzar i millorar el SEO de la teva web, mirar amb detall com ho fa la competència i què és el que ja sap Google de nosaltres (gràcies a qui ens enllaça o esmenta a les seves webs)

 

Per més detall:

 • Auditoria SEO
 • Objectius estratègics
 • Anàlisi de Paraules Clau
 • Benchmark (Què fa la nostra competència a Google?)
 • Anàlisi tècnic
 • Anàlisi de les pàgines principals
 • Anàlisi de continguts
 • Anàlisi de d’Usabilitat
 • Anàlisi d’enllaços (Qui enllaça cap a la nostra web?)
 • Anàlisi de referències (Qui ens esmenta?)
 • Planificació
 • Implementació
 • Primers resultats (cap als 3 - 6 mesos)
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/5149/files/webenapp-img-posadaapunt-176036-min-170720174844.png" alt="" width="312" height="332" /></div>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/5149/files/webenapp-img-menusal-175761-min-170719135125.png" alt="" width="312" height="312" /></div>
<div id="avantnum">O3</div>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">SEGUIMENT MENSUAL<br /></span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Un cop establim les bases per refermar la teva web a Google, cal fer revisi&oacute; mensual de la feina feta i aplicar-ne els ajustos pertinents:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Seguiment d'objectius</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Actualitzaci&oacute; de l&rsquo;An&agrave;lisi t&egrave;cnic</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Proposta de millora</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Implementaci&oacute;</span></li>
</ul>
O3

SEGUIMENT MENSUAL

Un cop establim les bases per refermar la teva web a Google, cal fer revisió mensual de la feina feta i aplicar-ne els ajustos pertinents:

 • Seguiment d'objectius
 • Actualització de l’Anàlisi tècnic
 • Proposta de millora
 • Implementació
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/5149/files/webenapp-img-seguiment-175762-min-170719135152.png" alt="" width="312" height="312" /></div>
<div id="avantnum">O4</div>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">SEGUIMENT I OPTIMITZACI&Oacute; MENSUAL</span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Pot ser que, a m&eacute;s a m&eacute;s de fer-ne seguiment, vulguis reblar el clau revisant la feina SEO amb que vas engegar el projecte i aix&iacute; garantir al m&agrave;xim possible l&rsquo;&egrave;xit de tot plegat:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Seguiment d'objectius</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Actualitzaci&oacute; dels An&agrave;lisis realitzats a la "Posada a punt SEO"</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Proposta de millora</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Implementaci&oacute;</span></li>
</ul>
O4

SEGUIMENT I OPTIMITZACIÓ MENSUAL

Pot ser que, a més a més de fer-ne seguiment, vulguis reblar el clau revisant la feina SEO amb que vas engegar el projecte i així garantir al màxim possible l’èxit de tot plegat:

 • Seguiment d'objectius
 • Actualització dels Anàlisis realitzats a la "Posada a punt SEO"
 • Proposta de millora
 • Implementació
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/5149/files/webenapp-img-seguiment-175762-min-170719135152.png" alt="" width="312" height="312" /></div>
<div><br /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/uploads/5149/files/webenapp-img-seguiment-2-175763-min-170719135243.png" alt="" width="312" height="362" /></div><div id="avantnum">O5</div>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">SEGUIMENT, OPTIMITZACI&Oacute; MENSUAL I LINK BUILDING<br /></span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">I encara m&eacute;s: fem-ne seguiment, anem refent el que calgui a la web perqu&egrave; Google no ens deixi enrera i, a m&eacute;s a m&eacute;s, aconseguim que cada cop m&eacute;s gent ens esmenti i enllaci des de les seves webs.</span></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">La f&ograve;rmula infalible pel SEO!</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Seguiment d'objectius</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Actualitzaci&oacute; dels An&agrave;lisis realitzats a la "Posada a punt SEO"</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Proposta de millora</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Implementaci&oacute;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Consultoria de nous continguts</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Negociaci&oacute; de nous enlla&ccedil;os</span></li>
</ul>
O5

SEGUIMENT, OPTIMITZACIÓ MENSUAL I LINK BUILDING

I encara més: fem-ne seguiment, anem refent el que calgui a la web perquè Google no ens deixi enrera i, a més a més, aconseguim que cada cop més gent ens esmenti i enllaci des de les seves webs.

 

La fòrmula infalible pel SEO!

 • Seguiment d'objectius
 • Actualització dels Anàlisis realitzats a la "Posada a punt SEO"
 • Proposta de millora
 • Implementació
 • Consultoria de nous continguts
 • Negociació de nous enllaços
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 20pt; color: #0095de;"><img style="max-width: 300px; margin: auto;" src="/uploads/5149/files/logo-webenapp-medium-bottom-about.png" width="50%" height="NaN" /><br />VOLEM AJUDAR A FER CR&Egrave;IXER EL SEU NEGOCI</span><br /><br />POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES, SENSE CAP MENA DE COMPROM&Iacute;S<br /><br /><a href="/ca/internet/webenapp/contacte/t-1080" target="_self" class="btn-outline-circle btn-custom2">Contacte&nbsp;</a></div>

VOLEM AJUDAR A FER CRÈIXER EL SEU NEGOCI


POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES, SENSE CAP MENA DE COMPROMÍS

Contacte