La seva web
a les millors mans
<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-disseny-web-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">DISSENYS PERSONALITZATS</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">El nostre equip de dissenyadors gr&agrave;fics projectaran l<strong>a seva identitat corporativa al format web amb tot luxe de detalls</strong>: colors corporatius, imatges de qualitat, interf&iacute;cie atractiva i amb bona usabilitat. En definitiva, oferim experi&egrave;ncies de navegaci&oacute; agradables pels seus usuaris.</h3>

DISSENYS PERSONALITZATS

El nostre equip de dissenyadors gràfics projectaran la seva identitat corporativa al format web amb tot luxe de detalls: colors corporatius, imatges de qualitat, interfície atractiva i amb bona usabilitat. En definitiva, oferim experiències de navegació agradables pels seus usuaris.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-responsive-web-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">RESPONSIVE&nbsp;</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Les nostres webs s&oacute;n totalment responsive, &eacute;s a dir, <span style="color: #0095df;"><strong>adaptades a tots els dispositius m&ograve;bils i pantalles: smartphones, tablets, port&agrave;tils, monitors, etc.</strong></span> Aquest punt t&eacute; una rellev&agrave;ncia maj&uacute;scula ja que l&rsquo;usuari web tendeix cada dia m&eacute;s a navegar a trav&eacute;s del tel&egrave;fon m&ograve;bil o la tablet.</h3>

RESPONSIVE 

Les nostres webs són totalment responsive, és a dir, adaptades a tots els dispositius mòbils i pantalles: smartphones, tablets, portàtils, monitors, etc. Aquest punt té una rellevància majúscula ja que l’usuari web tendeix cada dia més a navegar a través del telèfon mòbil o la tablet.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-autogestionable-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">CONTINGUT 100% AUTOGESTIONABLE</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">A trav&eacute;s del nostre gestor de continguts <span style="color: #0095df;"><strong>vost&egrave; podr&agrave; ser l&rsquo;administrador de la seva pr&ograve;pia web</strong></span>. Els nostres projectes web<span style="color: #0095df;"><strong> inclouen una formaci&oacute; orientada a l&rsquo;autogesti&oacute;</strong></span> del seu contingut i estructura de la web.</h3>

CONTINGUT 100% AUTOGESTIONABLE

A través del nostre gestor de continguts vostè podrà ser l’administrador de la seva pròpia web. Els nostres projectes web inclouen una formació orientada a l’autogestió del seu contingut i estructura de la web.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-multiidioma-web-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">MULTI-IDIOMA</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">A quants idiomes vol la seva web? Gr&agrave;cies a la nostra<strong> eina de traducci&oacute; simult&agrave;nia implementada al nostre CMS,</strong> la traducci&oacute; a un altre idioma mai havia sigut tant f&agrave;cil. A m&eacute;s, <strong>webenapp</strong> ofereix un servei de traducci&oacute; a diferents idiomes realitzat per traductors professionals.</h3>

MULTI-IDIOMA

A quants idiomes vol la seva web? Gràcies a la nostra eina de traducció simultània implementada al nostre CMS, la traducció a un altre idioma mai havia sigut tant fàcil. A més, webenapp ofereix un servei de traducció a diferents idiomes realitzat per traductors professionals.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-autogestionable-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">CONTINGUT % AUTOGESTIONABLE</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">A trav&eacute;s del nostre gestor de continguts <span style="color: #0095df;"><strong>vost&egrave; podr&agrave; ser l&rsquo;administrador de la seva pr&ograve;pia web</strong></span>. Els nostres projectes web<span style="color: #0095df;"><strong> inclouen una formaci&oacute; orientada a l&rsquo;autogesti&oacute;</strong></span> del seu contingut i estructura de la web.</h3>

CONTINGUT % AUTOGESTIONABLE

A través del nostre gestor de continguts vostè podrà ser l’administrador de la seva pròpia web. Els nostres projectes web inclouen una formació orientada a l’autogestió del seu contingut i estructura de la web.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-funcionalitats-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">FUNCIONALITATS</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">La seva web amb totes les funcionalitats que necessiti: galeries d&rsquo;imatges, de v&iacute;deos, enlla&ccedil;os a xarxes socials, formularis de contacte i un llarg etc&egrave;tera de possiblitats al seu abast.</h3>

FUNCIONALITATS

La seva web amb totes les funcionalitats que necessiti: galeries d’imatges, de vídeos, enllaços a xarxes socials, formularis de contacte i un llarg etcètera de possiblitats al seu abast.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-blog-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">BLOG DE NOT&Iacute;CIES</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Mantingui als seus usuaris i clients al dia gr&agrave;cies al <span style="color: #0095df;"><strong>blog auto-administrable</strong></span> que incorporem a la seva p&agrave;gina web. Vost&egrave; podr&agrave; editar i actualitzar el contingut de la manera m&eacute;s &agrave;gil.</h3>

BLOG DE NOTÍCIES

Mantingui als seus usuaris i clients al dia gràcies al blog auto-administrable que incorporem a la seva pàgina web. Vostè podrà editar i actualitzar el contingut de la manera més àgil.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-xarxes-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">XARXES SOCIALS</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Comparteixi el contingut de la seva web a les xarxes socials: <span style="color: #0095df;"><strong>Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN, Google Plus, Pinterest, etc.</strong></span> I per descomptat, comparteixi el seu contingut a l&rsquo;aplicaci&oacute; reina de missatgeria instant&agrave;nia: <span style="color: #0095df;"><strong>Whatsapp.</strong></span></h3>

XARXES SOCIALS

Comparteixi el contingut de la seva web a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN, Google Plus, Pinterest, etc. I per descomptat, comparteixi el seu contingut a l’aplicació reina de missatgeria instantània: Whatsapp.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-amazon-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">ALLOTJAMENT IL&middot;LIMITAT</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Oferim una garantia de servei de hosting al m&eacute;s alt nivell. Les nostres web estan allotjatdes a <strong>servidors d&rsquo;Amazon</strong>, procurant aix&iacute; un <strong>hosting de qualitat, &agrave;gil i segur</strong> en tot moment.</h3>

ALLOTJAMENT IL·LIMITAT

Oferim una garantia de servei de hosting al més alt nivell. Les nostres web estan allotjatdes a servidors d’Amazon, procurant així un hosting de qualitat, àgil i segur en tot moment.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-xarxes-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">XARXES SOCIALS</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Comparteixi el contingut de la seva web a les xarxes socials: <span style="color: #0095df;"><strong>Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN, Google Plus, Pinterest, etc.</strong></span> I per descomptat, comparteixi el seu contingut a l&rsquo;aplicaci&oacute; reina de missatgeria instant&agrave;nia: <span style="color: #0095df;"><strong>Whatsapp.</strong></span></h3>

XARXES SOCIALS

Comparteixi el contingut de la seva web a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN, Google Plus, Pinterest, etc. I per descomptat, comparteixi el seu contingut a l’aplicació reina de missatgeria instantània: Whatsapp.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-newsletter-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">SUBSCRIPCI&Oacute; A NEWSLETTER</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Li oferim un <strong>m&ograve;dul de subscripci&oacute; a newsletter</strong>, a trav&eacute;s del qual, l&rsquo;usuari podr&agrave; donar-se d&rsquo;alta com a subscriptor al seu butllet&iacute; electr&ograve;nic</h3>

SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER

Li oferim un mòdul de subscripció a newsletter, a través del qual, l’usuari podrà donar-se d’alta com a subscriptor al seu butlletí electrònic

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-google-analytics-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">ESTAD&Iacute;STIQUES ANALYTICS</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">A trav&eacute;s de <span style="color: #0095df;"><strong>Google Analytics generem estad&iacute;stiques de visites realitzades a la seva web</strong></span>, aix&iacute; com mostrar des de quins dispositius es connecten els seus clients.</h3>

ESTADÍSTIQUES ANALYTICS

A través de Google Analytics generem estadístiques de visites realitzades a la seva web, així com mostrar des de quins dispositius es connecten els seus clients.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-browsers-2017-pagament-web-ecommerce-webenapp.png" width="312" height="312" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">PER A TOTS ELS NAVEGADORS</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">La seva web compatible amb tots els navegadors web del mercat: <span style="color: #0095df;"><strong>Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, etc.</strong></span></h3>

PER A TOTS ELS NAVEGADORS

La seva web compatible amb tots els navegadors web del mercat: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, etc.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-google-partner-corporativa-webenapp.png" width="312" height="312" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">POSICIONAMENT SEO</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Estem certificats com a partner oficial de Google i acreditats per a oferir aquest tipus de serveis. A m&eacute;s, tamb&eacute; <strong>disposem de diferents packs en mat&egrave;ria de SEO</strong>. Informeu-vos sense comprom&iacute;s! <br /><br /><a href="http://www.webenapp.es/ca/internet/webenapp/seo/t-1340" class="btn-solid-circle btn-custom" onmouseover=" this.style.opacity='0.8' " onmouseout=" this.style.opacity='1' " style="color: #0095df; border: 2px solid #ffffff; background-color: #ffffff; opacity: 1;" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PACKS SEO</a></h3>

POSICIONAMENT SEO

Estem certificats com a partner oficial de Google i acreditats per a oferir aquest tipus de serveis. A més, també disposem de diferents packs en matèria de SEO. Informeu-vos sense compromís!

PACKS SEO

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-browsers-2017-pagament-web-ecommerce-webenapp.png" width="312" height="312" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">PER A TOTS ELS NAVEGADORS</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">La seva web compatible amb tots els navegadors web del mercat: <span style="color: #0095df;"><strong>Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, etc.</strong></span></h3>

PER A TOTS ELS NAVEGADORS

La seva web compatible amb tots els navegadors web del mercat: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, etc.

<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 20pt; color: #0095de;"><img style="max-width: 320px; margin: auto;" src="/uploads/5149/files/logo-webenapp-medium-bottom-about.png" width="50%" height="NaN" /><br />VOLEM AJUDAR A FER CR&Egrave;IXER EL SEU NEGOCI</span><br /><br />POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES, SENSE CAP MENA DE COMPROM&Iacute;S<br /><br /><a href="/ca/internet/webenapp/contacte/t-1080" target="_self" class="btn-outline-circle btn-custom2">Contacte&nbsp;</a></div>

VOLEM AJUDAR A FER CRÈIXER EL SEU NEGOCI


POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES, SENSE CAP MENA DE COMPROMÍS

Contacte