=+
Multitut d'opcions
a la carta<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-mapa-3d-web-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">MAPA 3D INTERACTIU</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Geolocalitzi<strong> diferents ubicacions dins un mapa tridimensional</strong> i visualitzi a trav&eacute;s d&rsquo;una panor&agrave;mica general totes les localitzacions assignades.</h3>

MAPA 3D INTERACTIU

Geolocalitzi diferents ubicacions dins un mapa tridimensional i visualitzi a través d’una panoràmica general totes les localitzacions assignades.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-base-dades-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">GESTI&Oacute; DE BASE DE DADES</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Permet crear, personalitzar i presentar la informaci&oacute; de qualsevol base de dades en la seva web utilitzant els criteris de cerca, filtres i visualitzaci&oacute; de continguts que consideri m&eacute;s adients</h3>

GESTIÓ DE BASE DE DADES

Permet crear, personalitzar i presentar la informació de qualsevol base de dades en la seva web utilitzant els criteris de cerca, filtres i visualització de continguts que consideri més adients

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-agenda-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">AGENDA D'EVENTS</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Publiqui i gestioni el seu calendari d'esdeveniments, formacions o actes de qualsevol tipus. L'usuari podr&agrave; accedir a cadascun dels events i consultar la informaci&oacute; al detall.</h3>

AGENDA D'EVENTS

Publiqui i gestioni el seu calendari d'esdeveniments, formacions o actes de qualsevol tipus. L'usuari podrà accedir a cadascun dels events i consultar la informació al detall.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-catalogo-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">CAT&Agrave;LEG DE PRODUCTES</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Categoritzaci&oacute; de productes. Inclogui <span style="color: #0095df;"><strong>la seva secci&oacute; de merchandising</strong></span> a la seva web. <span style="color: #0095df;"><strong>Els seus productes publicats de manera individual en detallades fitxes</strong></span> amb: imatge principal, imatges secund&agrave;ries, descripcions, desplegables amb caracter&iacute;stiques, productes relacionats, etc.</h3>

CATÀLEG DE PRODUCTES

Categorització de productes. Inclogui la seva secció de merchandising a la seva web. Els seus productes publicats de manera individual en detallades fitxes amb: imatge principal, imatges secundàries, descripcions, desplegables amb característiques, productes relacionats, etc.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-agenda-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">AGENDA D'EVENTS</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Publiqui i gestioni el seu calendari d'esdeveniments, formacions o actes de qualsevol tipus. L'usuari podr&agrave; accedir a cadascun dels events i consultar la informaci&oacute; al detall.</h3>

AGENDA D'EVENTS

Publiqui i gestioni el seu calendari d'esdeveniments, formacions o actes de qualsevol tipus. L'usuari podrà accedir a cadascun dels events i consultar la informació al detall.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-gestor-reserves-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">GESTI&Oacute; DE RESERVES</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Implementem a la seva web un interessant <strong>gestor de reserves personalitzat aplicable a qualsevol activitat i &agrave;mbit professional</strong>: lloguers d&rsquo;equipaments esportius, reserves d&rsquo;habitacions, sol&middot;licitud de sales de reunions i un llarg etc&egrave;tera de possiblitats.</h3>

GESTIÓ DE RESERVES

Implementem a la seva web un interessant gestor de reserves personalitzat aplicable a qualsevol activitat i àmbit professional: lloguers d’equipaments esportius, reserves d’habitacions, sol·licitud de sales de reunions i un llarg etcètera de possiblitats.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-formularis-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">GENERADOR DE FORMULARIS</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Posem a la seva disposici&oacute; diferents tipus de formularis, amb <span style="color: #0095df;"><strong>multitud de camps de text, desplegables, calendari, checkboxes, etc</strong></span>. <br /><br />Formularis totalment adaptables a les seves necessitats.</h3>

GENERADOR DE FORMULARIS

Posem a la seva disposició diferents tipus de formularis, amb multitud de camps de text, desplegables, calendari, checkboxes, etc.

Formularis totalment adaptables a les seves necessitats.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-targeta-fidelitzacio-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">TARGETA DE FIDELITZACI&Oacute;</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Tenim una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en <strong>funcionalitats orientades a associacions i a gremis professionals</strong>. Li oferim aquesta interessant eina de fidelitzaci&oacute; de l&rsquo;usuari a trav&eacute;s de la web.</h3>

TARGETA DE FIDELITZACIÓ

Tenim una àmplia experiència en funcionalitats orientades a associacions i a gremis professionals. Li oferim aquesta interessant eina de fidelització de l’usuari a través de la web.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-360-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">TOUR VIRTUAL 360&ordm;</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Gaudeixi de l&rsquo;experi&egrave;ncia de circular lliurement per un espai real. Vost&egrave; t&eacute; el control per rec&oacute;rrer qualsevol indret amb total llibertat. <br /><br /><span style="color: #0095df;"><strong>Tecnologia Google 360&ordm; implementada a la seva web.</strong></span></h3>

TOUR VIRTUAL 360º

Gaudeixi de l’experiència de circular lliurement per un espai real. Vostè té el control per recórrer qualsevol indret amb total llibertat.

Tecnologia Google 360º implementada a la seva web.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-targeta-fidelitzacio-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">TARGETA DE FIDELITZACI&Oacute;</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Tenim una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en <strong>funcionalitats orientades a associacions i a gremis professionals</strong>. Li oferim aquesta interessant eina de fidelitzaci&oacute; de l&rsquo;usuari a trav&eacute;s de la web.</h3>

TARGETA DE FIDELITZACIÓ

Tenim una àmplia experiència en funcionalitats orientades a associacions i a gremis professionals. Li oferim aquesta interessant eina de fidelització de l’usuari a través de la web.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-finestra-xarxes-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">INTEGRACI&Oacute; DE XARXES SOCIALS</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">Integrem m&ograve;duls a mode de finestra, dins la mateixa p&agrave;gina web, perqu&egrave; el visitant pugui <strong>visitar els murs i galeries de les xarxes socials que desitgi sense abandonar la seva web.</strong> D&rsquo;aquesta manera, aconseguim mantenir el tr&agrave;nsit d&rsquo;usuaris dins el lloc web.</h3>

INTEGRACIÓ DE XARXES SOCIALS

Integrem mòduls a mode de finestra, dins la mateixa pàgina web, perquè el visitant pugui visitar els murs i galeries de les xarxes socials que desitgi sense abandonar la seva web. D’aquesta manera, aconseguim mantenir el trànsit d’usuaris dins el lloc web.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-admin-banners-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">ADMINISTRADOR DE BANNERS</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Gestioni de manera &agrave;gil i intuitiva els banners publicitaris que vol mantenir publicats a la seva web.<span style="color: #0095df;"><strong> Promocions, descomptes exclusius, ofertes temporals</strong></span> i tot un ampli ventall d&rsquo;estrat&egrave;gies de marketing sota el seu control.</h3>

ADMINISTRADOR DE BANNERS

Gestioni de manera àgil i intuitiva els banners publicitaris que vol mantenir publicats a la seva web. Promocions, descomptes exclusius, ofertes temporals i tot un ampli ventall d’estratègies de marketing sota el seu control.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-fotos-usuaris-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">PUBLICACI&Oacute; DE FOTOS PER USUARIS</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">No t&eacute; temps per penjar imatges del seu negoci o dels seus productes a la web? No pateixi, li oferim aquesta eina per a que els <strong>mateixos usuaris facin les fotografies que vost&egrave; no t&eacute; temps per penjar.</strong> Inclou filtre de publicaci&oacute;.</h3>

PUBLICACIÓ DE FOTOS PER USUARIS

No té temps per penjar imatges del seu negoci o dels seus productes a la web? No pateixi, li oferim aquesta eina per a que els mateixos usuaris facin les fotografies que vostè no té temps per penjar. Inclou filtre de publicació.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-qr-generador-corporativa-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #0095df;">GENERADOR DE CODIS QR</h1>
<h3 style="text-align: left; font-weight: 500!important;">Vost&egrave; podrar <span style="color: #0095df;"><strong>generar autom&agrave;ticament codis QR</strong></span> de les diferents seccions de la seva web, des del mateix administrador, i <span style="color: #0095df;"><strong>d&rsquo;una manera senzilla i intuitiva.</strong></span></h3>

GENERADOR DE CODIS QR

Vostè podrar generar automàticament codis QR de les diferents seccions de la seva web, des del mateix administrador, i d’una manera senzilla i intuitiva.

<img style="float: left; margin-right: 25px; max-width: 235px;" src="/uploads/5149/files/icona-fotos-usuaris-web-plus-webenapp.png" width="164" height="164" />
<h1 style="text-align: left; color: #ffffff;">PUBLICACI&Oacute; DE FOTOS PER USUARIS</h1>
<h3 style="text-align: left; color: #ffffff; font-weight: 500!important;">No t&eacute; temps per penjar imatges del seu negoci o dels seus productes a la web? No pateixi, li oferim aquesta eina per a que els <strong>mateixos usuaris facin les fotografies que vost&egrave; no t&eacute; temps per penjar.</strong> Inclou filtre de publicaci&oacute;.</h3>

PUBLICACIÓ DE FOTOS PER USUARIS

No té temps per penjar imatges del seu negoci o dels seus productes a la web? No pateixi, li oferim aquesta eina per a que els mateixos usuaris facin les fotografies que vostè no té temps per penjar. Inclou filtre de publicació.

<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 20pt; color: #0095de;"><img style="max-width: 320px; margin: auto;" src="/uploads/5149/files/logo-webenapp-medium-bottom-about.png" width="50%" height="NaN" /><br />VOLEM AJUDAR A FER CR&Egrave;IXER EL SEU NEGOCI</span><br /><br />POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES, SENSE CAP MENA DE COMPROM&Iacute;S<br /><br /><a href="/ca/internet/webenapp/contacte/t-1080" target="_self" class="btn-outline-circle btn-custom2">Contacte&nbsp;</a></div>

VOLEM AJUDAR A FER CRÈIXER EL SEU NEGOCI


POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES, SENSE CAP MENA DE COMPROMÍS

Contacte